Ajuntament de Montornès del Vallès
Facebook Instagram

Contactar

93 568 63 67 - (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

De nou es convoca el concurs de Dramatúrgia per a Microteatre 2022!

Microteatre - 2022
Microteatre - 2022
18/10/2022

L'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre convoca de nou el concurs municipal de dramatúrgia per a microteatre 2022. Fins el dia 6 de novembre, podreu presentar els vostres escrits pel concurs de dramatúrgia per a Microteatre que impulsem des de l'Escola.

El projecte de dramatúrgia per a microteatre va néixer amb l’ànim de promoure l’interès vers les arts escèniques a la població jove i adulta del municipi i, especialment, en tot allò relacionat amb el món de l’escriptura de guions teatrals per a peces de microteatre. Els textos teatrals guardonats i/o seleccionats es representaran en espais municipals singulars, en petit format, on un nombre de públic reduït es situarà molt a prop dels actors i actrius. Els textos seran interpretats i dirigits per alumnes de teatre de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre.

Aquest format teatral permet gaudir de diferents obres, autors/es i gèneres en un mateix espectacle, provocant diverses sensacions i estats d’ànim contraposats. El públic realitza un circuit per diferents espais, que habitualment no són destinats a fer-hi teatre. Per tant, els espais poden no disposar d'escenari, ni butaques, ni efectes de llum sofisticats. Un decorat auster adequat a cada escena, i en algunes ocasions una peça musical de fons, és l'únic complement per actors i actrius, i la seva actuació.

 

INFORMACIONS IMPORTANTS PER PARTICIPAR AL CONCURS

 

Requisits

Per participar en aquest concurs cal ser resident a Montornès del Vallès en el moment de presentar el guió i ser major de 16 anys, o ser alumne/a actiu i matriculat/da de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre.

Aquesta convocatòria s'adreça a qualsevol persona no professionalitzada en l’àmbit de l’escriptura de textos i/o guions teatrals de qualsevol mena.

 

Termini de presentació

El termini de lliurament de treballs finalitzarà el diumenge 6 de novembre de 2022 a les 23.59 h.

 

Presentació de les obres

Els guions de microteatre s’hauran de presentar, obligatòriament per correu electrònic, en format electrònic Word, Lliure Office, o PDF.

Els participants hauran d’enviar dos correus electrònics:

  • Un primer correu amb el fitxer amb el guió de microteatre presentat sense signar.
  • Un segon correu, identificat amb el títol del microteatre, on figuraran les dades següents:
  • Títol del microteatre
  • Nom i cognoms de l’autor/a
  • Domicili
  • Telèfon de contacte
  • Adreça de correu electrònic

Els treballs s’hauran d’adreçar a: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Un cop rebut el treball l’organització enviarà un correu electrònic per confirmar-ne la correcta recepció per part del personal administratiu de l’Escola.

Un cop el jurat hagi deliberat contactarà amb la persona guanyadora, amb l’accèssit i amb la resta d’autors/autores dels textos seleccionats per representar-se per comunicar aquest fet.

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquesta convocatòria així com totes les decisions del jurat, així com també:

- Manifestació expressa del caràcter original i inèdit de l’obra que es presenta i del compromís de no retirar-la del concurs una vegada presentada, sens perjudici d’allò establert a l’apartat 2 de la base que fa referència a les exclusions.

- Manifestació expressa de la titularitat de la persona autora sobre tots els drets de l’obra i que la mateixa es troba lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació.

- Manifestació expressa d’acceptació de la persona autora de les presents bases i el contingut de la convocatòria del premi corresponent.

 

Presentació dels guions al concurs:

No es tindran en compte els treballs premiats en altres concursos o aquells pels quals els seus autors hagin percebut qualsevol compensació econòmica. Tampoc es tindran en compte els treballs que suposin, del tot o en part, còpia o plagi d’obres ja publicades, ja sigui pròpies com d’altres persones.

- Els treballs han de ser escrits en llengua catalana i/o castellana.

- Només es pot presentar un treball per participant.

- El textos de microteatre presentats han de tenir una durada entre 10 i 15 minuts en el moment de la seva representació escènica. I com a mínim, els textos hauran de tenir 5000 caràcters amb espais inclosos.

- Les peces han de poder ser representades per un màxim de sis actors i/o actrius.

 

Tema:

La temàtica dels guions presentats és lliure.

 

Lliurament dels premis:

Els premis (que farem públics més endavant), tant pel guió guanyador, com per a l'accèssit, es faran públics a l’acte de representació dels textos seleccionats, on també es lliuraran diplomes de participació a tots els autors i autores dels textos seleccionats per a la seva representació.

L’organització, abans, es posarà en contacte amb els autors o autores d’aquests textos, triats pel jurat, per convidar-los a l'acte i comunicar la seva condició de seleccionats.

 

Propietat dels treballs:

Les persones premiades mantindran la possessió dels drets morals sobre les obres, però no en podran fer una utilització comercial. Sempre que hagin de fer esment del microteatre, hauran de citar l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre i en conseqüència l’Ajuntament de Montornès del Vallès com a propietaris.

Els guions premiats i seleccionats per a la seva representació podran ser utilitzats per l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès del Vallès per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà, indefinidament i sense limitació de cap mena, sempre amb la indicació del nom de l’autor o autora.

A aquests efectes, l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre i l’Ajuntament de Montornès del Vallès podran publicar, reproduir i exercir els drets d’explotació directament o en col·laboració amb altres entitats, igualment sense limitació de cap mena i per temps indefinit.

Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers.

El mer fet de participar, no pot generar drets de cap mena en els autors dels textos, llevat dels casos esmentats de les persones guanyadores, les quals tenen dret als premis corresponents.

 

Protecció de dades:

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals, s’informa que les dades personals dels participants en el concurs seran incorporades en un fitxer de dades que té com a única finalitat gestionar aquest Premi.

 

Jurat i criteris de valoració:

El jurat és l’òrgan de caràcter col·legiat que proposarà l’atorgament de cada un dels premis. La composició dels mateixos es determinarà lliurement a proposta de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura o educació. En tot cas, el jurat haurà d’incloure persones competents i de prestigi en el món literari, acadèmic, o de l’àmbit de l’art dramàtic. El nombre de membres del jurat no ultrapassarà el de 7 persones, una de les quals actuarà com a president.

Les deliberacions del jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria simple, tenint el president vot de qualitat en cas d’empat. Els criteris de valoració objectius seran els d’originalitat, qualitat del text escrit, possibilitats escèniques, i dramatúrgia; amb una puntuació màxima de 5 punts per a cadascun d’aquests criteris de valoració.

El Jurat es reunirà per deliberar en el lloc i data proposats per l’organització durant el mes de novembre, a on es decidiran les obres premiades. Aquesta deliberació es farà pública durant el mes de febrer en un acte formal de representació de les obres.

El Jurat seleccionarà quatre textos finalistes en funció de la seva originalitat, possibilitats escèniques, dramatúrgia i qualitat del text escrit. Entre els textos seleccionats, el Jurat n’escollirà dos: el guanyador i un accèssit.

A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert.

Qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquesta convocatòria serà resolt pel jurat i per la direcció de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès del Vallès.