Ajuntament de Montornès del Vallès
Facebook Instagram

Contactar

93 568 63 67 - (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Avís Legal

Propietat intel·lectual

Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, documents de qualsevol format, etc. són propietat de l'Ajuntament de Montornès del Vallès o bé de terceres parts, les quals han autoritzat la seva difusió a l'Ajuntament de Montornès del Vallès. S'autoritza la reproducció dels continguts, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font.

L'Ajuntament de Montornès del Vallès no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

 

Protecció de dades de caràcter personal

En aquest lloc web, hi ha apartats que requereixen la introducció de dades de caràcter personal als usuaris (tràmits, formulari de contacte, etc.) per tal de poder prestar els serveis corresponents.

L’Ajuntament de Montornès del Vallès, com a responsable del tractament de les dades, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE 2016/679). 

L’Ajuntament de Montornès del Vallès només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.  

L’Ajuntament de Montornès del Vallès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l’Ajuntament de Montornès del Vallès designarà un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L’adreça de contacte és (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Montornès del Vallès:  

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

1. Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Montornès del Vallès

NIF: P-0813500-F
Direcció postal: Avinguda de la Llibertat, número 2 08170 Montornès del VAllès
Telèfon: 93 572 11 70
Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) 

 2. Delegació de Protecció de Dades:
(Necessites javascript per veure aquest correu-e) 

3. Període de conservació:

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. 

4. Base jurídica del tractament:

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’Ajuntament, són les següents: 

4.1. Amb caràcter general:

Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

4.2. Legislació específica

 • Transparència. Accés a la informació:
  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Serveis socials:
  Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679
  Article 9. 2.h. El tractament és necessari par a finalitats de tipus social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència social.
 • Subvencions:
  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Padró Municipal d’Habitants:
  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
 • Registre d’entrada i sortida de documents:
  Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

5. Finalitats del tractament

Amb caràcter general, la finalitat del tractament de les vostres dades personals es refereix a la comunicació de l’ajuntament amb el ciutadà, en exercici de les seves diverses competències i dels diferents serveis municipals, d’acord amb les bases jurídiques que legitimen el tractament de dades personals per l’Ajuntament. 

6. Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Montornès del Vallès tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Montornès del Vallès deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès presentant una instància al correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e) o al correu postal a l’Ajuntament, avinguda de la Llibertat, número 2, 08170 Montornès del Vallès.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat 

7. Destinataris de les dades:

Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui

8. Procedència de les dades personals:

Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Montornès del Vallès en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

9. Categories de dades objecte de tractament:

Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.